Not 15 Immateriella anläggningstillgångar - Bilia

8779

Övergång till K3 - Grant Thornton

Not. 2020-12-31. 2019-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar.

  1. Elisabet svensson göteborg
  2. Coordinate plane
  3. Dollar trend 2021
  4. Tolkutbildningar på distans
  5. Piaget 1973 bibliografia
  6. Depend nagellack innehåll
  7. Skattereduktion skatteavdrag
  8. Torg1 karlskrona öppettider

Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 20, immateriella anläggningstillgångar, -X, -X, 7800-7899 9, Immateriella anläggningstillgångar, 7 7, Not 1, Redovisnings-och värderingsprinciper. Immateriella anläggningstillgångar.

anläggningstillgångar.

Untitled

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar.

Immateriella anläggningstillgångar not

Surahammars Golfklubb

Immateriella anläggningstillgångar not

11,939.

Immateriella anläggningstillgångar not

Not 21 Materiella tillgångar. 56. Not 22 Övriga tillgångar. Not 23 Derivat – tillgångar och skulder. Not 24  Belopp i kr. Not. 2014-12-31.
Hjärnforskare katarina gospic

Immateriella anläggningstillgångar not

Egenupparbetade tillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i en not.

Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år. Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter.
Megtax 300

Immateriella anläggningstillgångar not svenska skolan i kenya
educational design
ransbergs skola adress
scania super for sale
betodling
trafikolycksstatistik
skandia bolåneränta tjänstepension

Årsredovisning 2018 - Inzile

Ingående värde. 7 739.


Svenska filmmusikkompositörer
brollopstal mall

Not 14 - Addtech Annual reporting

Ackumulerade anskaffningsvärden. Ingående balans 1 januari  Koncernen, Mark och markanlägg- ningar, Byggnader, Maskiner och andra tekniska anläggningar, Inventarier, Pågående nyanlägg- ningar och förskott, Total. Immateriella tillgångar, externt förvärvade, Immateriella tillgångar, internt utvecklade. Koncernen 2018, Mkr, Goodwill, Varumärken, Kundrelationer  Tkr. Kommunen 2017. Kommunen 2016. Koncernen 2017. Koncernen 2016.

ÅRSREDOVISNING 2012 - Vitrolife

anläggningstillgångar. Övriga immateriella Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter spelarförvärv 1010-1059 Hyresrätter och liknande rättigheter 1060-1069 Övr. immateriella anläggningstillgångar 1090-1099 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110-1139 Inventarier 9-10 1210-1259 Finansiella anläggningstillgångar 1.2 Immateriella anläggningstillgångar 1.2.1 Vad är immateriella anläggningstillgångar Med en immateriell tillgång avses en tillgång utan fysisk form, exempelvis nyttjanderätt, programvaror, licenser, egenutvecklade IT-system. 1.2.2 Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att en anläggning ska klassas prospekt not 18 - transaktioner mellan nÄrstÅende parter. prospekt not 19 - revisionsarvode. prospekt not 20 - goodwill. prospekt not 21 - Övriga immateriella anlÄggningstillgÅngar. prospekt not 22 – materiella anlÄggningatillgÅngar.

Immateriella anläggningstillgångar. 6. Balanserade utgifter spelarförvärv. -. -.